Có sự khác biệt nào về phí / lệ phí áp dụng giữa lộ trình PCT và các lộ trình nộp đơn khác không?

Không. Cùng một biểu phí, bao gồm phí chính thức và phí luật sư sẽ được áp dụng cho tất cả các loại đơn xin cấp bằng sáng chế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!