Có thể thực hiện sửa đổi tự nguyện cho các ứng dụng / yêu cầu trong quá trình thực hiện không?

Có, bất kỳ sửa đổi tự nguyện nào cũng có thể được nộp bất cứ lúc nào trong quá trình thực hiện việc nộp đơn, với điều kiện là các sửa đổi không vượt quá ứng dụng như đã nộp ban đầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!